Thursday, March 8, 2012

सलाम

जेंव्हा मी पहिले होते पहिल्यांदा तिला
सलाम मी केला होता विधात्याच्या निर्मितीला
पुढे ती आली अचानक माझ्या आयुष्यात
चित्रगुप्ताला हि ठाऊक नव्हते असे घडेल भविष्यात
तिच्या सोबतीचे काही दिवस भुरकन उडाले
कापराच्या वडी सारखे चटका लावून गेले
आता तिचा प्रवास युवती ते महिला झाला आहे
एका युवकाला प्रौढत्वाकडे घेवून गेला आहे
आजही त्या दिवसांच्या आठवणी तशाच आहेत
हुरहुरीतील शैशव मनोमन जपले आहे
आता पुन्हा जर ती आषाढ घन होवून आली तर ????
मी पुन्हा भिजेन कदाचित ... पण होणार नाही चिंब
आठवणीच्या कुपीतील दरवळेल मृदगंधाचा थेंब

No comments:

Post a Comment