Thursday, April 21, 2011

झिंगलेला साप .......

वारुळातून आला साप,चालू लागला सरळ
मधेच त्याने थांबून,टाकली थोडी गरळ
पाहून त्याची चाल जो तो गाली हसतो
बघून त्याची थेर, वयस्कर साप पुटपुटतो...
वेळ काळाचे भान नाही याला, केंव्हाही हा लावतो.

झिंगून सरळ चालल्यावर सारेजण हसणारच
घ्यावी इतकी थोडीच कि चाल राहावी वळणदार
वाढले जरी उन तरी, आतून वाटेल गार गार.

थोडा वेळ सरळ चालून,साप आला भानावर
फार नव्हती चढली,म्हणत डोलू लागला वाऱ्यावर
ते पाहून आजोबा सापांनी फुत्कारले त्याला ...
खूप झाला तमाशा,आता वारुळात जावून डोला

हो हो निघालोच म्हणत,पुन्हा सरळ गेला वारुळात
पाहून त्याची सरळ चाल सापिण बाईच्या डोळा पाणी
कधी संपणार वनवास म्हणत, उगारली तिने फुंकणी

पाहून तो अवतार,पुरेपूर उतरली सापाची
कात टाकीत तिला म्हणाला ,यापुढे पिईन फक्त विदेशी छापाची

No comments:

Post a Comment