Tuesday, December 14, 2010

माझी 'कविता'

तिने यावे वाटते तेंव्हा ती रुसते
तिची आठवण होता मन खुदकन हसते,

ती इथेच तर आहे मीच मला समजावतो
सहवासाने तिच्या मनोमन सुखावतो!

कधी कधी ती धावून येते
आषाढ मेघापरी पुरेपूर बरसते,

कधी कधी ती सहज येते
श्रावण सरीसारखी हुलकावणी देते!

तिचे येणे तिचे जाणे
जणू चांदणीचे गूढ आभाळी लपणे,

तिच्या आगमनाने चैत्र पालवी बहरते
तिच्या स्पर्शाने ती वैशाख वणवा विझवते!

येणे जाणे तिचे असुनी इतके अनिश्चित
मन मंदिरी तेवते आठवाची ज्योत सदोदित,

कोणाची हि कोणासाठी चाललीय प्रार्थना ?
प्रवेशिता गाभाऱ्यात कोण थांबावी स्पंदना ?

कोण बरे हि प्रतिभा कि कल्पना
का 'कविता' माझी आहे हि नुसतीच वल्गना!!

No comments:

Post a Comment